Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Z DNIA 02.07.2015r.
 
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie ogłasza nabór na stanowisko psychologa. Miejsce pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolsztynie Wymiar etatu: 1/4 etatu (umowa o pracę na okres próbny).
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
1. Wymagania niezbędne:
 
a. posiada wykształcenie wyższe psychologiczne, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psychologa.
b. zna zagadnienia związane z osobami z niepełnosprawnością.
c. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1. podstawowa znajomość przepisów prawa.
2. posiada umiejętności obsługi komputera.
3. cierpliwość, empatia, staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.
 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:
 
1. tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
2. prowadzenie terapii psychologicznej grupowej lub indywidualnej w zależności od potrzeb,
3. ocena poziomu umysłowego i funkcjonowania społecznego uczestników, badania psychologiczne;
4. indywidualne zajęcia rozwijające procesy poznawcze, koordynację wzrokowo – ruchową spostrzegawczość, pomięć, myślenie, mowę, podtrzymywanie nabytych umiejętności czytania, pisania i inne zajęcia rewalidacyjne wg potrzeb uczestników;
5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego uczestnika,
6. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
7. uczestnictwo w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatów,
8. zachowanie uprzejmości, życzliwości i współpracy w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów,
 
III. Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
4. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będę rozpatrywane.
 
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie WTZ osobiście lub drogą pocztową do dnia 31.07.2015r . do godziny 15.00 . O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby WTZ w Wolsztynie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
2. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) V. Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Agaty Matysik– Kierownika WTZ w Wolsztynie. Telefon kontaktowy: 603 097 124