Ogłoszenie projekt

oddaj krew

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”,
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WOLSZTYNIEKlauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”,
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW OCZEKUJĄCYCH NA PRZYJĘCIE DO WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WOLSZTYNIE

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”,
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

Listopad 2017

STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn

tel./faks 68 384 23 61, 68 384 23 95
http://www.wtz-wolsztyn.pl, e-mail: wtz.wolsztyn@wp.pl

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie".


Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pobierz plik data dodania: 16.11.2017

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI - Pobierz plik data dodania: 16.11.2017

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - Pobierz plik data dodania: 21.11.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pobierz plik data dodania: 24.11.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pobierz plik data dodania:15.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Pobierz plik data dodania:22.12.2017 r.

Krew dla Agaty

Wycieczka pociągiem retro 2017

Wycieczka pociągiem retro

Rodzice jednego z naszych uczestników postanowili zrobić nam bardzo miłą niespodziankę w postaci przejazdu pociągu retro z Wolsztyna do Zbąszynka. W pociągu czekał nas słodki poczęstunek w postaci drożdżówek i soczków. Jechało się bardzo fajnie i można było podziwiać piękne widoki zza okna. Dziękujemy Państwu Bocer za tak miłą niespodziankę :-)